Komisja rewizyjna

Przewodnicząca komisji: 

Ewa Karmańska 

Klinika Kardiochirurgii

Śląskie Centrum Chorób Serca

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

kontakt: ewakar67@gmail.com

 

Członkowie komisji:

Piotr Jasic

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Klinika Kardiochirurgii – Blok Operacyjny

ul. Lwowska 60, 35–301 Rzeszów

kontakt: jasicp@interia.pl

 

Piotr Ładziński

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Katedry Kardio - Torakochirurgii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

ul. Szpitalna 27/33, 60-101 Poznań

kontakt: pladzinski83@gmail.com

 

 

 


Wyciąg ze Statutu PSP

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia

  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego

  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Stowarzyszenia, jego gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich

    • Komisja Rewizyjna przedstawia rozliczenia finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia na Zjeździe Członków Stowarzyszenia

    • Kontrola finansowa przeprowadzana jest przez Komisję Rewizyjną dwa razy w roku

  4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności przed Zjazdem Członków oraz występuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

  5. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania członków. Zakres kooptacji nie może przekraczać 1/3 składu Komisji pochodzącej z wyboru.