top of page
Komisja rewizyjna

Przewodnicząca komisji: 

Ewa Karmańska 

Klinika Kardiochirurgii

Śląskie Centrum Chorób Serca

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

 

Członkowie komisji:

Piotr Worwa

Klinika Kardiochirurgiiu

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

 

Maciej Dąbrowski

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 

ul. Wołoska 137
02 - 507 Warszawa

 


Wyciąg ze Statutu PSP

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia

  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego

  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Stowarzyszenia, jego gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich

    • Komisja Rewizyjna przedstawia rozliczenia finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia na Zjeździe Członków Stowarzyszenia

    • Kontrola finansowa przeprowadzana jest przez Komisję Rewizyjną dwa razy w roku

  4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności przed Zjazdem Członków oraz występuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

  5. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania członków. Zakres kooptacji nie może przekraczać 1/3 składu Komisji pochodzącej z wyboru.

bottom of page