top of page

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH


W związku z rejestracją przez Panią/Pana konta użytkownika na witrynie internetowej www.perfuzja.pl administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe takie jak imię
i nazwisko oraz adres e-mail.

Zapewniamy, że przekazane nam przez Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne. Informujemy zarazem, iż od dnia 25 maja 2018 roku  obowiązywać zaczęło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – dalej „RODO”.

Mając na uwadze powyższe informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie Państwa danych osobowych się odbywa.

1.Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych Stowarzyszeniu w związku
z członkostwem w Stowarzyszeniu jest Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów z siedzibą
w Warszawie, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, nr KRS: 0000172875, NIP: 9521384781 – dalej „Stowarzyszenie”.

Dane kontaktowe Stowarzyszenia: 

Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów

Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Kardiochirurgii,

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, 

adres e-mail: zarzad@perfuzja.pl .

Informujemy, że może się Pani/ Pan z Nami kontaktować zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną drogą listowną kierowaną na adresy wskazane jako Dane kontaktowe Stowarzyszenia.

2.Jakie dane osobowe będą przez Stowarzyszenie przetwarzane, cele przetwarzania, podstawa prawna ich przetwarzania, cofnięcie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z rejestracją przez Pani/Pana konta użytkownika na witrynie internetowej www.perfuzja.pl Stowarzyszenie przetwarzane będą Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach założenia przez Stowarzyszenie na rzecz Pani/Pana konta użytkownika na witrynie internetowej www.perfuzja.pl oraz weryfikacji czy jest Pan/Pani członkiem Stowarzyszenia, a także w celu kontaktu z Panią/Panem na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Dane przedmiotowe będą przetwarzane, aż do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie, która może nastąpić w każdym momencie lub momentu usunięcia konta użytkownika.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych w celach wyżej wskazanych jest art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Bez Pani/Pana wyraźnej zgody wyrażonej przed rejestracją konta użytkownika na przetwarzanie danych osobowych dane przedmiotowej nie będą przez Stowarzyszenie przetwarzane. 

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo w każdej chwili cofnąć. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych Stowarzyszenie zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, nie będzie to miało jednak wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

W celu odwołania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wystarczy wysłać stosowne oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres korespondencyjny lub adres e-mail Stowarzyszenia.

3.Czy mają Państwo obowiązek podania Nam swoich danych osobowych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych do rejestracji konta użytkownika na witrynie internetowej www.perfuzja.pl jest dobrowolne, a ich przetwarzanie następowało będzie za wyraźną Pani/Pana zgodą wyrażoną jeszcze przez podaniem nam przedmiotowych danych osobowych.

Informujemy jednocześnie, iż brak podania żądanych przy rejestracji danych osobowych spowoduje niemożliwość rejestracji Pani/Pana jako użytkownika na witrynie internetowej www.perfuzja.pl  i korzystania z funkcjonalności konta użytkownika.

 

4.Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. wykonawcom usług elektronicznych, usług serwerowych oraz poczty elektronicznej.

Państwa dane osobowe możemy przekazywać również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa. 

5.Jakie mają Państwo uprawnienia w  stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Stowarzyszenia Pani/Pana danych osobowych, a także prawo
do przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. 

W każdym wypadku mają Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

6.Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Stowarzyszenie dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są przez Stowarzyszenie w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz gdy dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo to możecie Państwo wykonać wysyłając na adres do korespondencji Stowarzyszenia lub adres e-mail Stowarzyszenia stosowny sprzeciw.

 

Z wyrazami szacunku

Administrator Państwa danych osobowych

bottom of page